ความหมายของศิลปะสมัยใหม่ คือ

The-modern-art

‘ศิลปะสมัยใหม่’ คือ ถือกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ 19 เป็นคำที่ใช้เรื่อยมา จวบจนกระทั่งคริสต์ทศวรรษ 1970 ซึ่งในปัจจุบันนี้มักเรียกว่า ‘ศิลปะร่วมสมัย’ มากกว่า ซึ่งเป็นงานดำเนินงานอันมีลักษณะเป็นสากล อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นแบบอย่างของแต่ละบุคคลมากว่า อีกทั้งยังมีการใช้วัสดุตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งดำเนินไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางโลกทัศน์อย่างรวดเร็ว ทำให้รูปแบบของศิลปะเกิดความหลายหลายมากยิ่งขึ้นและ ในขณะเดียวกัน ความรู้ทางด้านจิตวิทยารวมทั้งฟิสิกส์ก็ได้เข้ามาผสมผสาน พร้อมเรียบเรียงรูปแบบความคิดของศิลปินซึ่งมีต่อมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโลกทางกายภาพขึ้นมาใหม่อย่างงดงาม

‘ศิลปะสมัยใหม่’ ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

บางครั้งปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงการศิลปะ ไม่อาจอธิบายให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายๆ ได้ถึงแม้ว่าในเรื่องของแนวโน้มศิลปะหลายๆ แบบที่ศิลปินมีการพยายามลดคุณค่าซึ่งมาจากจิตวิญญาณของตัวเองไปบ้างก็ตาม หากแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ ได้มุ่งเน้นไปยังความคิดริเริ่ม ซึ่งมีต่อสิ่งใหม่ๆ เป็นเรื่องสำคัญ โดยคุณลักษณะซึ่งมีความสำคัญของงานศิลปะสมัยใหม่ ทำให้ศิลปินแต่ละคนสามารถแสดงทักษะที่มีต่อโลกรอบตัวได้อย่างน่าสนใจ เป็นการสร้างโลกทัศน์ใหม่ของตนเองจากวัสดุที่มี ผสมผสานเข้ากับการเทคนิควิธีการให้มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม โดยคุณลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะสำคัญของงานจิตรกรรมที่มีความทันสมัยเข้ากับโลก หากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความน่าดึงดูด ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมตามแบบฉบับดั้งเดิมซึ่งเข้ามาผสมผสานอีกด้วย

ศิลปะสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นความเป็นตัวของตัวเอง

สำหรับ ‘ศิลปะสมัยใหม่’ จัดเป็นรูปแบบเฉพาะตัวอันเป็นอัตลักษณ์ โดยมีการมุ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของของศิลปินคนนั้นเอง และศิลปินเองมีมากมายหลายกลุ่ม และในแต่ละกลุ่มต่างก็มีวิธีการนำเสนอผลงาน ที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย บางกลุ่มต้องการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม บางกลุ่มต้องการแสดงมุมมองบางอย่างที่มีความแตกต่างออกไป บางครั้งก็แสดงให้เห็นถึงสภาวะทางจิตใจของศิลปินและกลุ่มชน บ้างก็แสดงความประทับใจในความงามตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการนำเอาวัสดุอุปกรณ์แบบใหม่ๆ รวมถึงเครื่องจักรเข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์งานมากขึ้น ทำให้ความสวยงามของศิลปะ ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ชนชั้นสูงเท่านั้น หากแต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย จากความน่าสนใจของรูปแบบศิลปะสมัยดั้งเดิม นี่เองที่ยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังสืบทอดต่อกันมาจนต่อเนื่องถึงยุคปัจจุบันอีกด้วย ถ้าให้สรุปความเข้าใจง่ายๆ ที่มีต่อลักษณะสำคัญของ ศิลปะสมัยใหม่ ที่มีต่อทัศนคติใหม่ๆ ซึ่งมีผลต่องานในอดีตและอนาคต